5°C 
اوقات شرعی
 • چهارشنبه،03 بهمن 1397
 • ورود
 
     
   • تعاریف و مفاهیم

    تعاریف و مفاهیم آماری به منظور برداشت یکسان از واژه ها و اصطلاحات مربوط به مفاهیم برخی واژه های کلیدی حوزه آمار و حوزه های ماموریتی شهرداری، توسط مدیریت آمار،فناوری و تحلیل اطلاعات شهرداری مشهد تدوین گردیده است و به شرح ذیل و از طریق لینک های زیر می توانید فایل PDF هر یک را دانلود نمائید. در حال حاضر نیز این مدیریت در قالب یک طرح پژوهشی با همکاری جهاد دانشگاهی و دفتر نظارت و استانداردهای آماری مرکز آمار ایران، در حال ویرایش و تدوین نسخه جدید این تعاریف می باشد، که به زودی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

    -     نظام نامه : نظام نامه عبارت است از مجموعه مدونی که بر اساس آن مجموعه دستگاهها و نهادهای درگیر در فعالیت‌های مرتبط با موضوع نظام نامه (ارکان نظام)، وظایف و فعالیت‌های هریک از اجزاء، ، اصول، قوانین و مقررات حاکم بر وظایف و روابط مزبور، فرآیندها و دستورالعمل های اجرایی در مجموعه ای مدون گردیده است

    -     نظام نامه آماری: نظام نامه آماری عبارت است از مجموعه ای از ساز و کارها، سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها، روابط درونی وبیرونی اجزاء با یکدیگر، وظایف اجزا، اصول و قوانین و مقررات هر سازمان در کلیه فعالیت های آماری به نحوی که کلیه سطوح این سازمان از ابتدای تولید یک قلم آماری تا آخرین مرحله فرآیند تولید آماری که انتشار است را در برگیرد. به عبارت دیگر این نظام نامه در پی دستیابی به اهداف ذیل است.

    -     آمارگیری : هر نوع فعالیتی که جمع آوری یا دستیابی به داده های آماری را میسر می سازد آمار گیری نامیده میشود.آمارگیری به سه نوع عمده تقسیم میشودکه عبارتند از سرشماری،آمارگیری نمونه ای (نمونه گیری) و گرد آوری آمارهای ثبتی

    -     سرشماری : آمار گیری هایی است که تمام افراد و واحد های جامعه مورد مطالعه را در بر گیرد و در موارد مشخص به منظور جمع اوری اطلاعات در زمینه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مانند نفوس،مسکن،کشاورزی،صنعت،ساختمان،بازرگانی،فرهنگی و سایر فعالیت ها صورت می گیرد. در صورتی که سر شماری در سراسر کشور به عمل اید، سرشماری عمومی نامیده می شود.

    -         آمارگیری نمونه ای : جمع آوری اطلاعات آماری از تعدادی از افراد و یا واحد های جامعه بر اساس روش های علمی است که نتایج آن قابل تعمیم باشد.

    -     چارچوب (قالب) آماری: فهرستی از مشخصات کلی افراد یا واحدهای جامعه مورد امارگیری است که به خصوص در آمار گیری نمونه ای از لن استفاده می شود.

    -     طرح آمارگیری : مجموعه ای از روش ها ، مفاهیم،تعاریف،ابزارهاو دستور العمل های مختلف است که برای گرد اوری اطلاعات و سنجش در زمینه یک یا چند موضوع برای یک یا چند هدف از جامعه مشخص برای زمان معین تهیه می شود.

    -         آمار های رسمی: آمار هایی است که توسط نظام اماری کشور تولید ومنتشر می شوند.

    -        اصول اساسی آمارهای رسمی :

    اصل1- ارتباط ، بی طرفی و دسترسی برابر

    اصل2- موازین و اخلاق حرفه ای

    اصل3- پاسخگویی و شفافیت

    اصل4- پیشگیری از استفاده نادرست

    اصل 5-صرفه جویی

    اصل 6- حفظ محرمانگی

    اصل7- قانون امار

    اصل 8- هماهنگی در سطح ملی

    اصل 9- استانداردهای بین المللی

    اصل 10- همکاری بین المللی

    -     داده های ثبتی: داده های هستند که در حین انجام فعالیت های عینی ، واقعی و جاری یک سازمان و با استفاده از فرم ها، اسناد ، مدارک و فایل های رایانه ای جاری در داخل سازمان ثبت می شوند.

    -         آمارهای ثبتی : آمار هایی هستندکه از پردازش داده های ثبتی حاصل می شوند.

    -         سیستم : مجموعه منظمی از عناصر به هم وابسته که برای رسیدن به اهدافی مشترک با هم در تعامل مفید و موثر هستند.

    -     سیستم اطلاعاتی عملیاتی : سیستمی است که داده های خام را به عنوان درون داده می پذیرد و پس از پردازش ، برون داده هایی به صورت اطلاعات عملیاتی و گزارش های مدیریتی تولید می کند.

    -     سامانه های اطلاعاتی- عملیاتی: مجموعه ای از منابع اطلاعاتی و تجهیزات  سازمان یافته برای جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش، نگهداری ، به اشتراک گذاشتن، انتشار، نمایش و انتقال اطلاعات را سامانه های اطلاعاتی- عملیاتی می گویند.

    -     نظام آمارهای ثبتی : مجموعه ای از سیستم های اطلاعاتی عملیاتی می باشد که داده ها را درون خود ثبت کرده و پس از پردازش ، برون داده هایی به صورت امارهای ثبتی ارائه می کند.

    -     ساماندهی نظام آمارهای ثبتی: فرآیندی است که با هدف ارتقای کمی و کیفی آمار های ثبتی به بهبود، ایجاد و استقرار سیستم های اطلاعاتی- عملیاتی مطلوب در حوزه های مختلف ثبت ، انتقال ، پردازش و ارائه داده های ثبتی می پردازد.

    -         فرهنگ آماری: فرهنگ آماری، مجموعه نگرش و باور عمومی از آمار، چگونگی تولید، نشر، دست یابی و به کارگیری اطلاعات آماری در جامعه است.

    -         فراداده : اطلاعاتی در باره داده ها و فر آیند های تولید و استفاده از داده ها

    -     سواد آماری : توا نایی درک و ارزیابی تقادانه نتایج اماری که در زندگی روزمره راه یافته است ، توام با توانایی درک سهمی که تفکر آماری می تواند در تصمیم های عمومی و خصوصی حرفه ای و شخصی داشته باشد.

    -         استاندارد آماری : مجمو عه جامعی از دستور العمل ها برای تولید و انتشار آمار از منابع ثبتی و طر ح های آمار گیری است

    -     طبقه بندی آماری : مجموعه ای جامع ، سازمان یافته و متقابلا منحصر به فرد با رده های مجزا می باشد که هر رده به یک یا چند متغیر خالص در فعالیت های آماری تخصیص داده می شود ، رده ها اغلب به صورت سلسله مراتبی با کد های عددی یا الفبایی ارائه می گردد . طبقه بندی های آماری از قوانین تایید شده ای پیرو ی کرده و سفارش شده از سوی سازمان ها و مجامع بین الملی می باشند.

    -     حفظ محرمانگی اطلاعات آماری: حفاظت از داده ها و اطلاعات شناسایی شده اشخاص اعمم از حقیقی و حقوقی است که در طی فرآیند اجرای طرح های آمار گیری مختلف توسط دستگاههای اجرایی و یا بخش خصوصی گرد آوری می شوند.

    -         قلم آماری: صفت تعریف شده یا طبقه بندی شده موضوع مورد اندازه گیری است که بتواند در قالب جداول آماری معینی جای گیرد.

    -         ساماندهی آماری: فرآیندی است که با هدف ارتقای کمی و کیفی آمارها، به بهبود و یا ایجاد سیستم مطلوب ثبت، انتقال و پردازش داده های ثبتی می پردازد.

    -     فرآیند تولید آمار: منظور کلیه عملیات تولید آماری شامل: نیازسنجی، تعریف مفاهیم اقلام آماری، طراحی و تصویب فرم های آماری، جمع  آوری اطلاعات، دسته بندی، صحت سنجی، تحلیل و اشاعه آن به گروه های مخاطب است.

    -     فعالیت آماری: فعالیت آماری، هرگونه فعالیت مرتبط با تأمین نیازهای آمارهای رسمی شرکت شامل سیاست گزاری، برنامه ریزی، آموزش، پژوهش، تولید، نظارت، ارزیابی، اطلاع رسانی و تحلیل است.

    -     طرح های آماری: طرح های آمارگیری نمونه ای و سرشماری که طراحی، اجرا (تبلیغات، جذب نیرو، آموزش، عملیات میدانی) استخراج، انتشار نتایج و اطلاع رسانی را در بر می گیرد.

    -     مجراهای آماری: منظور از مجراهای آماری، مسئولین ذیربط در نظام جمع آوری و تولید داده ها و اطلاعات و انتشار محصولات آماری  است که صلاحیت دریافت یا ارائه داده های آماری قابل استناد و اعتماد را در حوزه های متبوع خود دارند.


     

     

    تعداد بازدید :5281
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: