35°C آفتابی
اوقات شرعی
 
     
   • آمار روز به روز شهر

    برآورد می شود از ابتدای سال 96:

    »  جمعیت شهر مشهد تا امروز  3128095   نفر

    »  میزان تولید زباله تا این لحظه   1201109   تن

    »  تعداد مسافر ورودی به پایانه مسافربری مشهد تا امروز   14784314   نفر

    »  هزینه نظافت معابر شهر تا امروز   1178531531506   ریال

    »  تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تا امروز   6007   عدد

    »  تعداد پایانکار ساختمانی صادر شده تا امروز   13629   عدد