5°C 
اوقات شرعی
 
     
   • آمار روز به روز شهر

    برآورد می شود از ابتدای سال 96:

    »  جمعیت شهر مشهد تا امروز  3095743   نفر

    »  میزان تولید زباله تا این لحظه   599326   تن

    »  تعداد مسافر ورودی به پایانه مسافربری مشهد تا امروز   7377040   نفر

    »  هزینه نظافت معابر شهر تا امروز   588060723287   ریال

    »  تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تا امروز   2997   عدد

    »  تعداد پایانکار ساختمانی صادر شده تا امروز   6800   عدد