2°C 
اوقات شرعی
 
     
   • آمار روز به روز شهر

    برآورد می شود از ابتدای سال 96:

    »  جمعیت شهر مشهد تا امروز  3148255   نفر

    »  میزان تولید زباله تا این لحظه   1544985   تن

    »  تعداد مسافر ورودی به پایانه مسافربری مشهد تا امروز   19017042   نفر

    »  هزینه نظافت معابر شهر تا امروز   1515943421917   ریال

    »  تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تا امروز   7727   عدد

    »  تعداد پایانکار ساختمانی صادر شده تا امروز   17531   عدد