15°C آفتابی
اوقات شرعی
 
     
   • آمار روز به روز شهر

    برآورد می شود از ابتدای سال 96:

    »  جمعیت شهر مشهد تا امروز  3137023   نفر

    »  میزان تولید زباله تا این لحظه   1353397   تن

    »  تعداد مسافر ورودی به پایانه مسافربری مشهد تا امروز   16658808   نفر

    »  هزینه نظافت معابر شهر تا امروز   1327956797260   ریال

    »  تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تا امروز   6768   عدد

    »  تعداد پایانکار ساختمانی صادر شده تا امروز   15357   عدد