5°C 
اوقات شرعی
 • چهارشنبه،03 بهمن 1397
 • ورود
 
     
   • پرسشنامه
    عنوان: فرم نظر سنجی محصولات آماری-تحلیلی(مشتریان داخلی)
    کاربر: کاربر ناشناس
    ردیف سوال
    1 * جنسیت:    2 سن:

    3 * میزان تحصیلات:


    4 * محل خدمت:

    5 * سمت:


    6 مدت سابقه کاری

    7 * تاکنون کدامیک از مجموعه های آماری این مدیریت را دریافت نموده اید؟    8 * گزارشات ارائه شده تا چه اندازه در تامین نیازهای آن مجموعه کاربرد دارد؟    9 * محتوای کدامیک از محصولاتی که دریافت نموده ایدبیشترین کاربرد را برای آن مجموعه دارد؟    10 * به نظر شما بهتر است آمار و اطلاعات به چه صورت در معرض دید مجموعه شهرداری قرار گیرد؟

    11 * کیفیت طراحی محصولات دریافتی از مدیریت آماروتحلیل اطلاعات را چگونه ارزیابی می کنید؟    12 سایرشاخص ها یا ویژگی های آماری که در موارد فوق ارائه نشده و می تواند در جهت تامین نیازهای آماری آن مجموعه درتحلیل های موضوعی مورد استفاده باشد را ذکر نمائید

    13 آیا تاکنون شاخص یا ویژگی آماری مورد نظر در پرسش قبل را از مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات در خواست نموده اید؟    14 در صورت مثبت بودن پاسخ،نیازشما تا چه اندازه تامین گردیده است؟    15 بهره گیری از گزارشات آماری-تحلیلی در تصمیم گیری های مدیریتی آن مجموعه به چه میزان است؟


    16 لطفا نظرات وپیشنهادات تکمیلی خود را درجهت ارتقاء کیفیت محصولات این مدیریت ارائه فرمایید