5°C ابری
اوقات شرعی
 
     
   • درباره آمار روز به روز

     

    روش محاسبه و برآورد آمار روز به روز:

     با توجه به ماهیت داده های آماری و بر مبنای اطلاعات پیشین، در برخی موضوعات امکان برآورد آمار روز به روز یا لحظه به لحظه وجود دارد که با توجه به توابع تعریف شده ذیل مورد محاسبه  و برنامه نویسی قرار گرفته است.    

    جمعیت برآورد شده مشهد تا امروز = جمعیت سال قبل + متوسط رشد جمعیت در هر روز(بر حسب نفر) * تعداد روز ابتدای سال جاری تا امروز

    میزان تولید زباله تا امروز = متوسط تولید زباله در طول سال گذشته  * تعداد ثانیه از ابتدای سال جاری تا کنون

    تعداد مسافر ورودی به شهر مشهد تا امروز = متوسط مسافر ورودی به شهر در سال گذشته در هر روز * تعداد روز ابتدای سال جاری تا امروز

    هزینه نظافت معابر شهر تا امروز = تعداد روز ابتدای سال جاری تا امروز * (هزینه نظافت معابر در سال گذشته/365)

    هزینه آموزش شهروندی تا امروز = تعداد روز ابتدای سال جاری تا امروز * (هزینه آموزش شهروندی در سال گذشته /365)

    تعداد کل پروانه های ساختمانی صادر شده تا امروز = تعداد روز ابتدای سال جاری تا امروز * ( کل پروانه های تولید شده سال گذشته  /  تعداد روزهای کاری )

    تعداد کل پایانکار ساختمانی صادرشده تا امروز = تعداد روز ابتدای سال جاری تا امروز * (  تعداد کل پایانکارتولید شده سال گذشته / تعداد روزهای کاری)
     
     
     
    تعداد بازدید :2566
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: